คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด : Silom Community Clinic @TropMed
x

กรุณาโทรนัดล่วงหน้า!! ก่อนเข้ามาใช้บริการ ที่หมายเลข 02-6446290 ในเวลาคลินิกทำการ

Please make appointment before coming to clinic by calling 02-6446290 during operating hours.

 


คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด
คลินิกเพื่อสุขภาพทางเพศเฉพาะชายและสาวประเภทสองที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย


เราให้บริการ:
     • ตรวจแบบด่วนเพื่อหาภูมิต้านทานต่อเชื้อเอชไอวีโดยให้ผลใน 30 นาที
     • ตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสเอชไอวีเพื่อการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีระยะเริ่มแรก
     • ปรึกษาตามลักษณะเฉพาะบุคคล
     • ตรวจและรักษาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เราให้บริการตามความสมัครใจ เป็นความลับส่วนบุคคล และไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้บริการในบรรยากาศที่เป็นกันเองและเห็นใจโดยเจ้าหน้าที่ผู้คุ้นเคยกับการทำงานร่วมกับชายและสาวประเภทสองที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

รายละเอียดการให้บริการ : คลิกที่นี่

 

Welcome to
Silom Community Clinic @TropMed

Clinic for sexual health of men and transgendered women who have sex with men

We provide:
     • rapid HIV antibody testing with results given in 30 minutes
     • HIV virus-based testing for diagnosis of very early HIV infection
     • personalized counseling
     • testing and treatment of sexually transmitted infections
Our services are voluntary, confidential, and provided free-of-charge in an open and understanding environment by staff who are familiar with working with men and transgendered women who have sex with men

Details of our services : Click Here

 

 

 ในปี 2546 ศูนย์์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (ศรทส) สภากาชาดไทย และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยได้ทำการสำรวจ พบความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (เอ็มเอสเอ็ม) ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครร้อยละ 17.3 และความชุก ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นร้อยละ 28.3 ในอีกเพียง 2 ปีต่อมา (2548) จากการสำรวจนี้ ศรทส ยังได้พบว่ามีเอ็มเอสเอ็มหลายคนที่ยังไม่เคยไปรับการตรวจ หาการติดเชื้อเอชไอวีเลยในชีวิต และแทบจะไม่มีคลินิกที่เป็นมิตรกับเอ็มเอสเอ็มให้พวกเขาเข้าใช้ได้อย่างสะดวกใจ ศรทส เล็งเห็นความจำเป็นในการก่อตั้งสถานที่เพื่อให้บริการและวิจัยการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี สำหรับการระบาดในกลุ่มเอ็มเอสเอ็มครั้งนี้ ดังนั้นคลินิกชุมชนสีลม จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นและเริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2548

 In 2003, the Thailand Ministry of Public Health –U.S. Centers for Disease Control and Prevention Collaboration (TUC), in partnership with Thai Red Cross (TRC) and Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT), conducted the first assessment of HIV prevalence among Thai men who have sex with men (MSM) in Bangkok. The HIV prevalence found among this population was 17.3% and rapidly increased to 28.3% two years later (2005). From the results of assessment, TUC found that most of MSM had never received an HIV test, and that there was a need for an MSM-friendly clinic and facility that facilitated and encouraged access to HIV testing for MSM. TUC recognized the effects of HIV epidemic among MSM in Thailand and how to respond to this situation. Silom Community Clinic was established to promote HIV/STI voluntary and testing services to MSM and to serve as research site for the implementation of HIV/STI behavioral and biomedical interventions and prevention studies since September 30, 2005...