คลินิกชุมชนสีลมตกแต่งให้มีบรรยากาศเป็นกันเอง สวยงาม สบาย และทันสมัย
มีทางเข้าและออกแยกเฉพาะ มีบริการน้ำดื่ม โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ท