คณะที่ปรึกษาชุมชนชายที่มีความหลากหลายทางเพศ
https://www.facebook.com/pages/M-CAB-Thailand/852667291492354

Buddy Station : Trans & Gay Community
http://www.buddystation.org/

Test BKK.org
http://www.testbkk.org/

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
http://www.aidsthai.org/th/

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
http://www.boe.moph.go.th/

กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
http://www.bangkok.go.th/aids/

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
http://www.unescobkk.org/
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
http://www.rsat.info/

องค์กรบางกอกเรนโบว์
http://www.bangkokrainbow.org/home.html

The Poz Home Center
http://www.thepoz.org/

เครือข่ายฟ้าสีม่วง
http://www.purplesky.asia/v2/

มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ
http://swingthailand.org/
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
http://trcarc.org/

Pact World Thailand
http://www.pactworld.org/thailand

Population Services International (PSI)
http://www.psi.org/thailand

Asia Pacific Coalition of Male Sexual Health
http://www.apcom.org/
เดอะบีช กรุ๊ป
http://thebeach-g-thailand.com/
บริษัท ไซเบอร์ฟิช มีเดีย จำกัด
http://www.cyberfish-usa.com

หนังสือวารสารไทเพื่อน

นสพ.บางกอกทูเดย์
http://www.bangkok-today.com/

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
http://www.tm.mahidol.ac.th/hospital/index-th.php