ในปี 2546 ศูนย์์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (ศรทส) สภากาชาดไทย และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยได้ทำการสำรวจ พบความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (เอ็มเอสเอ็ม) ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครร้อยละ 17.3 และความชุก ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นร้อยละ 28.3 ในอีกเพียง 2 ปีต่อมา (2548) จากการสำรวจนี้ ศรทส ยังได้พบว่ามีเอ็มเอสเอ็มหลายคนที่ยังไม่เคยไปรับการตรวจ หาการติดเชื้อเอชไอวีเลยในชีวิต และแทบจะไม่มีคลินิกที่เป็นมิตรกับเอ็มเอสเอ็มให้พวกเขาเข้าใช้ได้อย่างสะดวกใจ ศรทส เล็งเห็นความจำเป็นในการก่อตั้งสถานที่เพื่อให้บริการและวิจัยการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี สำหรับการระบาดในกลุ่มเอ็มเอสเอ็มครั้งนี้ ดังนั้นคลินิกชุมชนสีลม จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นและเริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2548

 In 2003, the Thailand Ministry of Public Health –U.S. Centers for Disease Control and Prevention Collaboration (TUC), in partnership with Thai Red Cross (TRC) and Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT), conducted the first assessment of HIV prevalence among Thai men who have sex with men (MSM) in Bangkok. The HIV prevalence found among this population was 17.3% and rapidly increased to 28.3% two years later (2005). From the results of assessment, TUC found that most of MSM had never received an HIV test, and that there was a need for an MSM-friendly clinic and facility that facilitated and encouraged access to HIV testing for MSM. TUC recognized the effects of HIV epidemic among MSM in Thailand and how to respond to this situation. Silom Community Clinic was established to promote HIV/STI voluntary and testing services to MSM and to serve as research site for the implementation of HIV/STI behavioral and biomedical interventions and prevention studies since September 30, 2005.